Counts of the Russian Empire  • 1706 Sheremetev
  • 20.4.1707 Golovkin
  • 23.2.1710 Apraxin
  • 8.7.1710 Zotov
  • 18.2.1721 Bruce
  • 7.2.1722 Apraxin II
  • 7.5.1724 Tolstoy
  • 24.10.1726 De Vieira
  • 24.10.1726 Lowenwolde
  • 5.1.1727 Skavronsky
  • 24.2.1728 Munnich
  • 3.1730 Saltykov
  • 28.4.1730 Ostermann
  • 19.1.1731 Jaguszinski
  • 19.1.1732 Saltykov II
  • 13.8.1740 Lacy
  • 29.3.1740 Bruce II
  • 25.4.1742 Efimowski
  • 25.4.1742 Hendrikov
  • 25.4.1742 Tchernyshov
  • 25.4.1742 Bestuzhev
  • 16.4.1744 Razumovsky
  • 15.7.1744 Ushakov
  • 15.7.1744 Rumyantsev
  • 5.9.1746 Shuvalov
  • 17.2.1760 Buturlin
  • 22.9.1762 Orlov
  • 22.9.1767 Panin
  • 10.7.1775 Potemkin
  • 25.9.1789 Suvorov
  • 30.10.1790 Saltykov III
  • 6.5.1793 Krechetnikov
  • 1.1.1795 Fersen
  • 1.1.1795 Potemkin II
  • 12.11.1796 Bobrinskoy

    Then follow so-called new counts, created by emperor Paul and his successors:

  • 5.4.1797 Voronzov
  • 5.4.1797 Bezborodko
  • 5.4.1797 Dmitriev-Mamonov
  • 5.4.1797 Zavadovsky
  • 5.4.1797 Buxhoeveden
  • 5.4.1797 Kamensky
  • 5.4.1797 Kakhovsky
  • 5.4.1797 Gudovich
  • 5.4.1797 Mussin-Pushkin
  • 9.6.1797 Osten-Sacken
  • 8.4.1798 Sievers
  • 21.4.1798 Stroganov
  • 22.2.1799 Lieven
  • 22.2.1799 Pahlen
  • 22.2.1799 Kushelev
  • 22.2.1799 Rostopchin
  • 4.4.1799 Denisov
  • 4.4.1799 Kochubey
  • 5.5.1799 Arakcheev
  • 5.5.1799 Kutaisov
  • 15.9.1801 Vasiliev
  • 15.9.1801 Tatishchev
  • 15.9.1801 Protasov
  • 12.12.1809 Gudovich II
  • 29.10.1811 Kutuzov
  • 29.10.1812 Platov
  • 2.5.1813 Miloradovich
  • 29.12.1813 Barclay de Tolly
  • 29.12.1813 Bennigsen
  • 30.8.1816 Tormasov
  • 1.7.1817 Lambsdorff
  • 19.4.1818 Vyazmitinov
  • 12.12.1819 Konovnitsin
  • 12.12.1819 Guriev
  • 8.4.1821 Osten-Sacken II
  • 25.12.1825 Orlov II
  • 22.8.1826 Tatishchev II
  • 22.8.1826 Tchernyshov II
  • 22.8.1826 Kuruta
  • 22.8.1826 Pozzo di Borgo
  • 22.8.1826 Stroganov
  • 25.6.1827 Diebitsch
  • 15.3.1828 Paskevich
  • 9.6.1829 Tohl
  • 1.6.1829 Oppermann
  • 22.9.1829 Kankrin
  • 6.12.1831 Vassiltchikov
  • 8.11.1832 Golenishchev-Kutuzov
  • 8.11.1832 Benckendorff
  • 1.7.1833 Essen
  • 1.7.1833 Levashov
  • 25.6.1834 Mordvinov
  • 1.7.1835 Novosiltsev
  • 1.1.1839 Speransky
  • 26.3.1839 Kiselev
  • 26.3.1839 Kleinmichel
  • 18.4.1842 Bludov
  • 19.3.1843 Kossakowski
  • 24.12.1843 Przezdiecki
  • 1.7.1846 Uvarov
  • 1.7.1846 Baranov
  • 1.7.1847 Adlerberg
  • 19.9.1847 Nikitin
  • 2.10.1847 Rudiger
  • 3.4.1850 Vronchenko
  • 3.4.1850 Perovsky
  • 26.8.1852 Muravyov
  • 26.8.1856 Berg
  • 26.8.1856 Olsufiev
  • 26.8.1856 Grabbe
  • 26.8.1856 Zakrevsky
  • 26.8.1856 Sumarokov
  • 26.8.1856 Putyatin
  • 20.11.1856 Perovsky II
  • 17.4.1859 Evdokimov
  • 23.4.1861 Rostovtsev
  • 23.4.1861 Lanskoy
  • 27.5.1862 Luders
  • 17.4.1865 Muravyov II
  • 28.10.1866 Lutke
  • 18.3.1871 Brunnow
  • 1.1.1872 Korff
  • 19.3.1873 Miloradovich II
  • 29.4.1874 Kotzebue
  • 12.12.1877 Ignatiev
  • 17.4.1878 Loris-Melikov
  • 20.8.1878 Milyutin
  • 19.2.1880 Valuiev
  • 9.2.1881 Baranzov
  • 23.11.1883 Delyanov
  • 21.3.1884 Belyovskoy-Zhukovsky
  • 20.1.1890 Reutern
  • 21.2.1896 Simonich
  • 1.1.1902 Solsky
  • 18.9.1905 Witte
  • 1912 Dmitriev-Mamonov II
  • 18.11.1913 Freedericksz
  • 29.1.1914 Kokovtsev
  • III.1915 Brasov

    Many russian citizens also used comital titles that they received in the HRE and elsewhere.
    For a list of those titles, you may consult http://www.geocities.com/tfboettger/russian/counts.htm

    INDEX PAGE
    Last updated 18th November 2003