Pr Dmitry Seyushevich Yusupov-Knyazhevo, steward, +1694; 1m: Ekaterina Yakovlevna Sumarokova; 2m: Pss Tatiana Fyodorovna Korkodinova (+1719); He had issue:
RUSSIA family index
INDEX PAGE


Last updated 27th April 2004