RULERS OF BOHEMIA

Premyslid dynasty
* Borivoj               - 889
* Spytihnev I             - 915
* Vratislav            915 - 921
* St.Václav I           921 - 929/935
* Boleslav I            929/935 - 967/972
* Boleslav II           967/972 - 999
* Boleslav III           999 - 1002
* Vladivoj            1002 - 1003
* Boleslav III          1003
* Jaromír             1003
* Boleslav III          1003

Piast dynasty
* Boleslav "the Brave"      1003 - 1004, king of Poland

Premyslid dynasty
* Jaromír             1004 - 1012
* Oldrich             1012 - 1033
* Jaromír             1033 - 1034
* Oldrich             1034
* Bretislav I           1035 - 1055
* Spytihnev II          1055 - 1061
* Vratislav II          1061 - 1092, king from 1085
* Konrád I            1092
* Bretislav II          1092 - 1100
* Borivoj II           1101 - 1107
* Svatopluk II          1107 - 1109
* Vladislav I           1109 - 1117
* Borivoj II           1117 - 1120
* Vladislav I           1120 - 1125
* Sobeslav I           1125 - 1140
* Vladislav II          1140 - 1172, king from 1158
* Bedrich             1172 - 1173
* Sobeslav II           1173 - 1178
* Bedrich             1178 - 1189
* Konrád II Ota          1189 - 1191
* Václav II            1191 - 1192
* Premysl I Otakar        1192 - 1193
* Jindrich Bretislav III     1193 - 1197
* Vladislav Jindrich       1197
* Premysl I Otakar        1197 - 1230, king from 1198
* Václav I            1230 - 1253
* Premysl II Otakar        1253 - 1278
* Václav II            1278 - 1305
* Václav III           1305 - 1306

* Jindrich Korutansky (of Carinthia)   1306

Habsburg dynasty
* Rudolf I von Habsburg      1306 - 1307

* Jindrich Korutansky       1307 - 1310

Luxemburg dynasty
* Jan               1310 - 1346
* Karel IV            1346 - 1378
* Václav IV            1378 - 1419
* Zikmund             1419 - 1420
 interregnum          1420 - 1436
* Zikmund             1436 - 1437

Habsburg dynasty
* Albrecht II von Habsburg    1437 - 1439
* Ladislav Posthumus       1453 - 1457

* Jiri z Podebrad         1458 - 1471

Jagellon dynasty
* Vladislav II          1471 - 1516
* Ludvík             1516 - 1526

Habsburg dynasty
* Ferdinand I           1526 - 1564
* Maxmilian II          1564 - 1576
* Rudolf II            1576 - 1611
* Matyas             1611 - 1619
* Ferdinand II          1619

Wittelsbach dynasty
* Fridrich V Falcký        1619 - 1620

Habsburg dynasty
* Ferdinand II          1620 - 1637
* Ferdinand III          1637 - 1646
* Ferdinand IV          1646 - 1654
* Ferdinand III          1654 - 1657
* Leopold I            1657 - 1705
* Josef I             1705 - 1711
* Karel VI            1711 - 1740
 (Karel VII Albert        1741)
* Marie Terezie          1740 - 1780

Habsburg-Lothringen dynasty
* Josef II            1780 - 1790
* Leopold II           1790 - 1792
* Frantisek I (II)        1792 - 1835
* Ferdinand V           1835 - 1848
* Frantisek Josef I        1848 - 1916
* Karel I             1916 - 1918

INDEX PAGE
Last updated 26th March 2002